Propietat intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts o qualsevol altre element inserit al lloc web (inclosos, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que en conformen el lloc —look and feel—, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web) pertanyen a la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (d’ara endavant, UIC) o a tercers a qui n’hagi cedit els drets. A aquests efectes, s’entén com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui totalment o parcialment, dels continguts o dels elements inserits en el lloc web o en les pàgines que el conformen, exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu, sempre que se n’indiqui l’origen i l’autor i que hi aparegui el símbol del copyright o les notes de propietat industrial dels titulars.

En cap cas, l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels titulars, amb l’excepció que s’estableixi expressament el contrari. Així mateix, no es confereix als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web o dels seus continguts diversos dels que aquí es preveuen expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret serà subjecte a l’autorització prèvia i expressa atorgada específicament per escrit a aquest efecte per la UIC o pel tercer titular del dret afectat.

Està terminantment prohibida la utilització, la comunicació o la distribució d’aquests elements, en reproducció total o parcial, per a fins comercials o lucratius, així com la modificació, alteració, descompilació o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web, de les seves pàgines i dels continguts que s’hi incorporen.