La infermeria, com a professió de servei, se centra en la cura de la salut de les persones, tenint en compte els canvis socioeconòmics, culturals, polítics, demogràfics, sanitaris i científicotècnics que es van conformant per desenvolupar-se amb plena autonomia i en col·laboració.

En aquests entorns canviants, els professionals de la infermeria no només han d’adaptar-se als canvis, sinó que han de respondre-hi assumint el lideratge en la cura, d’acord amb el desenvolupament dels coneixements científics i amb els nivells de qualitat i seguretat, que deriven de les responsabilitats en la presa de decisions.

Aquesta qualitat assistencial depèn en gran mesura de les competències que els professionals sanitaris desenvolupen. Conseqüentment, la missió va dirigida a assegurar que aquests professionals adquireixen les competències necessàries per exercir una pràctica segura i eficaç.

La visió és fomentar la recerca i la docència perquè repercuteixi tant en els estudiants de Grau en Infermeria de UIC Barcelona com en els professionals assistencials i la població a la qual atenen.

Al seu torn, també es fomentarà la millora en els coneixements dels ciutadans en general sobre la cura de salut i hàbits saludables, i dels pacients en particular sobre la seva malaltia, per apoderar-los en l’autonomia del maneig de la seva malaltia, especialment dels problemes crònics de salut.