En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, INFORMEM la persona interessada que les dades de caràcter personal que facilita, inclosa l’adreça electrònica, i que resulten necessàries per a la formalització, la gestió administrativa, la resolució de consultes que es puguin plantejar, com també l’execució i el desenvolupament de la relació acadèmica que la persona interessada manté amb la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA, Fundació Privada (d’ara endavant, UIC), s’incorporen en un fitxer automatitzat la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen a la UIC.

La persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades a l’adreça electrònica datos@uic.es, o bé mitjançant una carta adreçada a la Universitat Internacional de Catalunya (Immaculada, 22, 08017 Barcelona).